Sct. Anna Chapel – Gudhjem

Den lilla ruin som idag kan ses bredvid Gudhjem kyrka är resterna av Sct. Annakapellet, det sista av de ursprungliga sju kustkapellen. År 1893 stod den nya kyrkan klar och kapellets öde förblev okänt. Det fanns dock önskemål om att använda platsen för 30 nya begravningar.

Men alla ville inte att kapellet skulle försvinna, de hade till och med ansökt hos ministeriet om ett bevarandetillstånd, men fick avslag, men ungefär en meter av muren skulle dock finnas kvar. När motståndarna till rivningen ville överlämna ärendet till Nationalmuseet skyndade de sig att spränga kapellet med dynamit innan ett bevarande kunde komma i fråga. Ruinen skyddades 1911.

Det råder viss tvekan om när kapellet faktiskt byggdes, men det uppskattas till omkring 1100-1300-talet. Kapellet är byggt som ett gotiskt långhus med en senmedeltida veranda, men en utgrävning 1957 visar att byggnaden ursprungligen byggdes som ett romanskt kapell och ändrades till ett gotiskt långhus under medeltiden. Byggnaden var 17,5 x 6,5 meter stor och 3,7 meter hög. Efter reformationen 1536 byggdes en veranda på byggnadens norra sida. Vid en större renovering 1776 höjdes hela skeppet med en meter, huvudsakligen i sandsten.

Murverket var gediget byggt som en lådvägg av grov granit med en fyllning av skiffer och murstenar av munksten. Tegel användes för öppningarna runt dörren och fönstren. Taket bestod ursprungligen av munk- och nunnepannor, som byttes ut vid den stora renoveringen 1776. Kapellet fick ett nytt tak med en tegelgavel i väster och en halvbåge i öster. En dekorativ tornspira placerades ovanför den västra gaveln och ett klocktorn placerades på den västra gaveln, som 1870 ersattes av ett nytt torn som utformades som ett titthål och placerades bakom tornspiran.

Kyrkans interiör är dekorerad med fresker från 1200-1500-talet. Altarbordet är delvis bevarat, det är uppmurat till den östra gaveln med ett dåligt murat skal av munkstenar. Altartavlan, som är sent gotisk, från omkring 1475-1500, har sedan rivningen förvarats på Bornholms museum. Det är en trevingad skåpbräda med reliefsnidade figurer. I mitten finns en relief som föreställer Marias dödsbädd. I sidovingarna finns helgon, det fanns åtta, men en har försvunnit.

År 1940 satte Bornholms sjöfartsförening upp en minnestavla av sten på kapellets västvända gavel. Minnesmärket uppfördes på 100-årsdagen av de 11 finska sjömännen som förliste med fartygen ”Dyggan” och ”Alexander” i Gudhjem på 100-årsdagen. 22 maj 1840.